Aktualności

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w Twoim aucie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną -poza organizmem człowieka, które prowadzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.


Przede wszystkim NNW auto to ubezpieczenie dobrowolne i osobowe, czyli dotyczy osób, które podróżują w pojeździe, zarówno kierowcy jak i pasażerów, zgodnie z liczbą miejsc w dowodzie rejestracyjnym. Z ubezpieczenia można korzystać w chwili zdarzeń związanych z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę finansową dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, w przypadku trwałej utraty zdrowia lub śmierci, które ponieśli poruszając się ubezpieczonym autem. NNW jest szczególnie ważne dla kierowcy pojazdu - gdy kierowca jest sprawcą zdarzenia, polisa OC nie zapewnia mu ochrony za własne obrażenia, a polisa przynajmniej w części jest w stanie zrekompensować poniesioną szkodę. Jeśli uczestnik wypadku posiada kilka polis może skorzystać z wypłaty każdej z nich. Wypłata odszkodowania z NNW auto określana jest procentowo, czyli liczony jest stopień uszczerbku na zdrowiu razy sumę ubezpieczenia. W zależności od tego jak wysoką sumę ubezpieczenia wybierzemy tak proporcjonalnie będzie wypłacane nasze odszkodowanie. Reasumując, im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa wypłata odszkodowania, dlatego warto wybierać wysoką kwotę. Tak jak w każdym ubezpieczeniu, przy zakupie warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Ubezpieczyciele dowolnie ustalają wyłączenia odpowiedzialności za szkodę z polisy, są to okoliczności, które wykluczają odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu zawartej polisy NNW. Listę tych wyłączeń znajdziemy w ogólnych warunkach.
Kilka przykładowych wyłączeń w NNW dla kierowcy:
•    korzystasz z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych
•    nie masz ważnych uprawnień do kierowania pojazdem
•    prowadzisz niesprawny pojazd
•    jako kierowca działałeś umyślnie lub z wyjątkowym niedbalstwem
Ubezpieczenie NNW może nie chronić Twoich pasażerów jeśli:
•    w trakcie zdarzenia byli pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych (chyba, że nie miało to wpływu na zdarzenie)
•    świadomie podróżowali z kierowcą w stanie nietrzeźwym (chyba, że nie miało to wpływu na zdarzenie).
Ubezpieczenie NNW nie ochroni także wtedy, gdy:
•    pojazd był używany do jazd wyścigowych, pokazów kaskaderskich, nauki jazdy - chyba, że dokupiono takie opcje do polisy
•    pojazd został użyty do popełnienia przestępstwa lub w próbie samobójczej.